Политика за поверителност

Политика за защита на личните данни

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да ни предоставите личните си данни, тъй като с предоставянето им Вие се съгласявате с условията описани в нея.

 

1. Обща информация

“ГАЛИАНИ 18” ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използване на определени, извършвани от нас услуги и използване на интернет страница ни. Ако не желаете да обработваме Вашите лични данни по начина, описан в настоящата Политика за защита на личните данни, моля не ни ги предоставяйте. Имайте предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предложим услугата и/или информацията, които сте поискали, ако не ни предоставите необходимите данни. Ако имате въпроси или коментари относно настоящата Политика за защита на личните данни, моля да се свържете с нас на електронната ни поща: mida.obzor@gmail.com. “ГАЛИАНИ 18” ЕООД гарантира в максимална степен защитата на личните Ви данни. Мерките за сигурност, които прилага са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии. Политиката за защита на личните данни регулира обработването на лични данни на клиентите на хотел „Мида”, “Мида” апартаменти и “Мида Бийч” апартаменти, във връзка с предлаганите туристически услуги от “ГАЛИАНИ 18” ЕООД. Изготвена е и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.                      

2. Информация относно Администратора на лични данни

 • Наименование “ГАЛИАНИ 18” ЕООД
 • ЕИК/БУЛСТАТ: 205294547
 • Седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. “Студентска”№12, вх.2, ет.5
 • Данни за кореспонденция: гр. Обзор, ул. „Черноморска” № 1А
 • E-mail: mida.obzor@gmail.com
 • Телефон: +359 884 716 555

      

3. Информация относно компетентния надзорен орган

 • Наименование: Комисия за защита на личните данни
 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Телефон: 02 915 3 518
 • E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 • Уеб сайт: www.cpdp.bg            

 

4. Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

“ГАЛИАНИ 18” ЕООД обработва Вашите лични данни на следните основания:

 • за спазване на законово задължение;
 • за изпълнение на задълженията по договор с Вас;
 • изрично получено съгласие от Вас за обработване на личните Ви данни за една или повече конкретни цели;
 • за целите на легитимните интереси на “ГАЛИАНИ 18” ЕООД или на легитимните интереси на трета страна;
 • за да бъдат защитени Ваши жизненоважни интереси или интересите на друго физическо лице;
 • за изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняване на предоставени официални правомощия.

“ГАЛИАНИ 18” ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги.

 

5. Категории лични данни, които “ГАЛИАНИ 18” ЕООД събира, обработва и съхранява

Във връзка с изпълнение на законовите си задължения при предоставяне на туристически услуги , “ГАЛИАНИ 18” ЕООД обработва следните категории лични данни, съобразно целите за които се събират и основанията на които се обработват:

 • данни за регистрация: имена, единен граждански номер (личен номер на чужденец), дата на раждане, пол, гражданство, постоянен адрес, данни от документ за самоличност.
 • данни за контакт: имена, адрес за кореспонденция, електронен адрес, телефонен номер.
 • информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация.
 • данни за издаване на платежен документ /сметка, фактура/: имена, единен граждански номер (личен номер на чужденец), постоянен адрес.
 • при попълване на контактна форма в уебсайта ни – имена, електронна поща, телефонен номер.

“ГАЛИАНИ 18” ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

За да гарантира сигурността на гостите, както и за да защити имуществото си, “ГАЛИАНИ 18” ЕООД осъществява видеонаблюдение на територията на хотел „Мида”, “Мида” апартаменти и “Мида Бийч” апартаменти. Чрез видео изображенията от охранителни камери се събират: видео образ и поведенчески данни.

                             

6. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

“ГАЛИАНИ 18” ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

“ГАЛИАНИ 18” ЕООД обработва предоставените от Вас лични данни за следните цели:

 • за настаняване и регистрация на клиенти /гости на хотела и апартаментите/;
 • за изготвяне на хотелски сметки или фактури за извършена туристическа услуга;
 • за изпълнение на задължения по сключен договор за доставка на туристическа услуга;
 • за обработване на заявки за резервации, уведомяване за статуса, чрез имейл или телефон;
 • за администриране и отговор на клиентски запитвания, в т.ч. при изпращане на електронно съобщение чрез контактната форма в уебсайта на хотела и апартаментите;
 • за осъществяване на връзка с клиенти, при необходимост;
 • за осигуряване на сигурността на гостите на хотела и апартаментите, посредством системи за видеонаблюдение;
 • за изпълнение на законови задължения и регулаторни изисквания към Национална агенция за приходите, Националния осигурителен институт, Министерство на вътрешните работи и други държавни общински и контролни органи;
 • за предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.

                     

7. Предаване на вашите лични данни за обработване на трети страни

“ГАЛИАНИ 18” ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни, за изпълнението на целите на обработване, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, в т.ч. на:

 • физически или юридически лица, които въз основата на договор обработват личните Ви данни от името на Администратора;
 • банки, обслужващи плащанията, извършени от и към Вас;
 • бизнес партньори при съвместно предлагане на услуги и др.

“ГАЛИАНИ 18” ЕООД може да разкрие и/или предаде личните Ви данни съобразно приложимото право, ако административен, контролен или съдебен орган изиска това или ако предаването е свързано с изпълнение на законово задължение в т.ч. на публични органи определените в Закона за туризма – Министерство на туризма, община Смолян, Министърът на вътрешните работи, Национална агенция за приходите и Националния статистически институт.

      

8. Предаване на личните Ви данни към трети държави

“ГАЛИАНИ 18” ЕООД не предава /трансферира/ лични данни на страни извън ЕС. В случай на необходимост от такова предаване, то ще се извърши само според условията на Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016.

                               

9. Срок за съхранение личните Ви данни

“ГАЛИАНИ 18” ЕООД съхранява Вашите данни, дадени на основание съгласие, до неговото изрично оттегляне.

“ГАЛИАНИ 18” ЕООД съхранява Вашите лични данни, за срок не по-дълъг от предвидения по закон.

             

10. Вашите права при събиране, обработване и съхранение на личните Ви данни

С цел добросъвестно и прозрачно обработване на личните Ви данни “ГАЛИАНИ 18” ЕООД Ви уведомяваме, относно Вашите права съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, а именно:

   10.1. Право на оттегляне на съгласие за обработване на личните Ви данни

Вие имате право по всяко време да оттеглите дадено съгласие за обработване лични Ви данни.

“ГАЛИАНИ 18” ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

“ГАЛИАНИ 18” ЕООД ще преустанови обработването на данните за целите, за които Вие първоначално сте се съгласили, освен ако няма друго законово основание да продължи обработването, за което ще Ви уведоми своевременно.

    10.2. Право на достъп до личните Ви данни

Вие имате право да изискате и получите потвърждение дали “ГАЛИАНИ 18” ЕООД обработва Вашите лични данни, както и право да получите достъп до отнасящите се за Вас лични данни и до следната информация:

 • цели на обработването;
 • категории лични данни;
 • получатели или категории получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните Ви данни, в т.ч. в трети държави или международни организации;
 • когато е възможно, предвиденият срок, за който ще се съхраняват Ви личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок.

“ГАЛИАНИ 18” ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но “ГАЛИАНИ 18” ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност.

   10.3. Право на коригиране или попълване на личните Ви данни

Вие имате право да отправите искане до “ГАЛИАНИ 18” ЕООД да коригира или попълни неточни и/или непълни лични данни, свързани с Вас.

   10.4. Право на изтриване (правото да бъдеш забравен)

Вие имате право да поискате изтриване на личните Ви данни, а “ГАЛИАНИ 18” ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването им;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и няма законни основания за обработването им;
 • личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните Ви данни трябва да бъдат изтрити, с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;

“ГАЛИАНИ 18” ЕООД не е длъжен да изтрие личните Ви данни, когато обработването е необходимо:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване на данните;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

За да упражните правото си на “забравяне”, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до “ГАЛИАНИ 18” ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред “ГАЛИАНИ 18” ЕООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация.

“ГАЛИАНИ 18” ЕООД не изтрива данни, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

   10.5. Право на ограничаване

Вие имате право да поискате от “ГАЛИАНИ 18” ЕООД да ограничи обработването на лични Ви данни, когато:

– са установени неточности в личните данни, които се обработват;

– обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им ограничено;

– не се нуждае повече от личните Ви данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяване, упражняване или защита на Ваши правни претенции;

– възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на “ГАЛИАНИ 18” ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

   10.6. Право на преносимост

Вие имате право по всяко време да получите от “ГАЛИАНИ 18” ЕООД в машинно-четим формат Вашите лични данни или да поискате директно прехвърляне на личните Ви данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

“ГАЛИАНИ 18” ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност, чрез представяне на място на своята лична карта, за целите на идентификацията.

   10.7. Право на получаване на информация

Вие имате право да поискате от “ГАЛИАНИ 18” ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните Ви данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. “ГАЛИАНИ 18” ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

    10.8. Право на възражение

Вие имате право по всяко време да възразите срещу обработването на лични данни, които се отнасят до Вас. В тези случаи обработването на личните Ви данни от “ГАЛИАНИ 18” ЕООД се прекратява, освен ако не са налице законови основания за обработване.

    10.9. Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Ако “ГАЛИАНИ 18” ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той без ненужно забавяне ще Ви уведоми за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

“ГАЛИАНИ 18” ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

– е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

– е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

– уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

              

11. Условия за упражняване на правата Ви

Вие може да упражните своите права с писмено заявление до “ГАЛИАНИ 18” ЕООД на адрес: гр. Обзор, ул. „Черноморска” № 1А, “ГАЛИАНИ 18” ЕООД или с електронно заявление по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис на електронен адрес: mida.obzor@gmail.com.

Заявлението може да бъде отправено лично или от упълномощено лице.

“ГАЛИАНИ 18” ЕООД ще Ви предостави информация относно действията, предприети във връзка с искането за упражняване на правата Ви, в срок до 14 дни от получаване на искането. Срокът може да бъде удължен с един месец, предвид сложността и броя на исканията.

При нарушаване Вашите права по Регламент (ЕС) 2016/679, Вие имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, българският регулаторен орган по защита на данните.

   

12. Връзка към други сайтове

Интернет страницата на хотел „МИДА“ www.mida.bg съдържа връзки/препратки (хиперлинкове) към други сайтове. “ГАЛИАНИ 18” ЕООД не оперира свързаните сайтове и не носи отговорност за политиката за защита на личните данни или съдържанието на тези сайтове.

Ако “ГАЛИАНИ 18” ЕООД получи информация относно незаконни дейности или незаконна информация в тези Интернет страници, ще предприеме незабавни мерки за премахване на електронните препратки (линкове) към тях.

                 

13. Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

Сайтът www.mida.bg на “ГАЛИАНИ 18” ЕООД използва аналитични бисквитки.

Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни.

              

14. Изменения на Политиката за поверителност

Възможно е Политиката за защита на личните данни да бъде периодично актуализирана, изменяна и допълвана, когато обстоятелствата налагат това.

Всички евентуални бъдещи промени в настоящата Политика ще бъдат публикувани на тази страница.

Най-добрата цена е тук!

Гостите резервирали през сайта ни ще получат грантирано най-добрата цена.

СУПЕР ЦЕНА ТУК!